Disclaimer voor certhon.com

Certhon Build B.V. (kvk nummer: 27237620 ) (hierna te noemen: ‘Certhon’), verleent u hierbij toegang tot www.certhon.nl en www.certhon.com (hierna te noemen: de ‘Website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Het onderstaande is van toepassing op de Website die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Certhon behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en informatief en niet als een concreet aanbod of advertentie.

Beperkte aansprakelijkheid
Certhon spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Certhon is niet verantwoordelijk voor content op de aan de Website gekoppelde bestanden en/of websites (van derden) waarnaar wordt verwezen.

De op de Website beschreven informatie en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Certhon.

In het bijzonder zijn alle prijzen en productinformatie op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Certhon aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de Website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Certhon sprake is van opzet of grove nalatigheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrecht
De Website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Certhon en van derden rusten. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Certhon, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Certhon is gerechtigd deze wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande mededeling of mededelingen nadien.