Privacy Statement

In dit statement beschrijven wij hoe en welke persoonsgegevens wij, Certhon Build B.V. en Certhon Projects B.V., beide gevestigd te ABC Westland 555, 2685 DG Poeldijk (hierna ook wel: “Certhon”, “wij” of “ons”) verwerken via onze website www.certhon.com (hierna: de “Website”), indien u bij ons solliciteert en/of indien u een (werknemer van een) leverancier of klant van ons bent.

Dit privacystatement zet uiteen hoe Certhon de over u verzamelde persoonsgegevens gebruikt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel conform de toepasselijke privacywetgeving verwerken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.
Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens voor de doelen zoals hierna uiteengezet.

Leveranciers / klanten
Van personen werkzaam bij een leverancier of klant verzamelt Certhon contactgegevens (naam, geslacht, telefoonnummer, adres, e-mailadres, handtekening en eventueel andere gegevens noodzakelijk voor communicatie). Wij gebruiken deze gegevens om contact te kunnen onderhouden met onze leveranciers en klanten in het kader van de uitvoering en facturering van de inkoop van producten of diensten van leveranciers en onze eigen dienstverlening. Certhon verwerkt deze persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 (b) of (f) AVG, omdat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens te verwerken ter uitvoering van de overeenkomst met onze leveranciers en klanten. Het is niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, verstrekking van de persoonsgegevens is wel een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract en/of de uitvoering daarvan. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Certhon kan ook wettelijk verplicht zijn tot het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens van klanten en leveranciers zoals bankgegevens, financiële gegevens en het land waar een klant of leverancier gevestigd is. Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel indien en zolang er sprake is van een wettelijke verplichting in de zin van artikel 6 lid 1© AVG.

Marketing
U kunt zich onder andere via de Website, beursbezoeken, e-mail en telefoon opgeven om nieuws van ons te ontvangen of zich opgeven voor evenementen die wij organiseren. Voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en andere communicatie gebruiken wij uw naam, e-mailadres en geslacht. Eventueel kunt u ook aanvullende informatie verschaffen bijvoorbeeld over het bedrijf en de functie waarin u werkzaam bent. Dit is echter niet verplicht voor het ontvangen van deze communicatie. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Dit kan via de afmeldingsbutton in de mailing, of door een e-mail te sturen naar marketing@certhon.com.

Aan klanten kunnen wij communicatie toesturen met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten zonder dat we hiervoor toestemming nodig hebben. Dit doen wij alleen nadat u de mogelijkheid heeft gehad om verzet aan te tekenen tegen dit gebruik van uw gegevens. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor de communicatie via de afmeldingsbutton in de mailing of door een e-mail te sturen naar marketing@certhon.com. Certhon heeft een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 (f) AVG om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de klantrelatie. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Sollicitaties
Om contact met u op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure en om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert, verzamelen we de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt waaronder: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV, opleiding, kopie diploma’s, getuigschriften. Certhon heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat we zonder deze gegevens niet kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie en/of u kunnen berichten over het verloop van de sollicitatieprocedure.Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we uw sollicitatie echter niet in behandeling nemen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, namelijk 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Contact
Indien u contact met ons opneemt gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door middel van het contactformulier op de Website, per telefoon, per post of per e-mail. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden, aanvragen voor u behandelen en u willen voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. U bent niet contractueel of wettelijk verplicht ons uw gegevens te verstrekken. Echter, wij hebben wel uw contactgegevens en het land waar u gevestigd bent nodig om uw vraag door de juiste entiteit en medewerker van ons te laten beantwoorden. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, afhankelijk van de reden waarvoor u contact met ons opneemt.

Links naar andere websites
Er staan links vermeld op de website van Certhon die verwijzen naar andere websites. Als u op deze link(s) klikt dan wordt u doorverwezen naar de andere website, en wordt deze website geopend. Het privacystatement van de website in kwestie is vanaf dat moment van toepassing.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.
Behalve aan onze groepsvennootschappen, zullen we uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derden, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.
Wij geven uw persoonsgegevens in principe niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. UW RECHTEN

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.
U heeft voorts het recht ons via onderstaande contactgegevens te verzoeken om:
• inzage te geven in uw persoonsgegevens,
• deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
• bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
• de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
• om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Tenslotte heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYSTATEMENT

We kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen op deze pagina. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2019.

6. CONTACT

Als u naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via:
Certhon Build B.V. en Certhon Projects B.V.
ABC Westland 555
2685 DG Poeldijk
0174-225080
marketing@certhon.com