Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Certhon Build B.V.. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van (werknemers van) haar leveranciers en van (werknemers van) haar klanten (hierna te noemen: ‘’u’’ en “uw persoonsgegevens”), welke Certhon Build B.V. en elke aan haar gelieerde onderneming (‘’wij’’, ‘’onze’’, ‘’ons’’), verwerkt.

In deze verklaring kunt u vinden hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle informatie die direct of indirect een individu/natuurlijk persoon kunnen identificeren. Deze persoonsgegevens kunnen namen, contactgegevens en/of handtekeningen bevatten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de manier zoals hieronder vermeld

A. Klanten

Wij verzamelen uw persoonsgegevens die u ons geeft om overeenkomsten op te stellen en uit te voeren met onze klanten. Deze persoonsgegevens bevatten onder meer uw naam, achternaam, handtekening en zakelijke contactgegevens (bedrijfsnaam, functietitel, mobiel telefoonnummer, e-mailadres). Indien u onze klant bent, verzamelen wij financieel gerelateerde informatie die wij nodig hebben voor onze facturatie en informatie die ziet op producten en bedrijfsvoering die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien u een vertegenwoordiger bent, zoals een werknemer, van onze klant, dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken omdat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met onze klant uit te kunnen voeren.

Het verschaffen van uw persoonsgegevens is niet verplicht op grond van een overeenkomst of de wet. Echter, wij zijn niet in staat overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren, indien u uw persoonsgegevens niet verschaft. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn.

B. Leveranciers

Wij verzamelen uw persoonsgegevens die u ons verschaft om overeenkomsten op te stellen en uit te voeren met onze leveranciers. Deze persoonsgegevens bevatten onder meer uw naam, achternaam, handtekening en zakelijke contactgegevens (bedrijfsnaam, functietitel, mobiel telefoonnummer, emailadres) maar ook financiële informatie, zoals bankrekeningnummers, die wij nodig hebben voor onze facturatie en/of voor het doen van betalingen. Indien u een vertegenwoordiger bent, zoals een werknemer, van onze leverancier, dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken omdat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met onze leverancier uit te kunnen voeren.

Het verschaffen van uw persoonsgegevens is niet verplicht op grond van een overeenkomst of de wet. Echter, wij zijn niet in staat overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren, indien u uw persoonsgegevens niet verschaft. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn.

C. Nieuwsbrief en marketing

U kunt zich aanmelden om nieuwsbrieven en marketing gerelateerde berichtgeving van ons te ontvangen. Om u zulke berichtgeving te kunnen sturen, gebruiken wij uw naam en e-mailadres. U bent niet verplicht ons deze informatie te verschaffen en u kunt uw goedkeuring voor het gebruik van deze persoonsgegevens elk moment intrekken via de bijgevoegde link in de e-mail of door ons te contacten via de contactgegevens zoals deze onderaan deze verklaring staan vermeld. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn.

D. Contact met ons opnemen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens die u ons verschaft indien u, om welke reden dan ook, contact met ons opneemt. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang, omdat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om uw vraag te beoordelen en/of u een antwoord te verschaffen. Het verschaffen van uw persoonsgegevens is niet verplicht op grond van een overeenkomst of de wet. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn.

2. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Omdat de IT-systemen en de (financiële en juridische) administratie van de verschillende (gelieerde) groepsmaatschappijen centraal verzorgd wordt door Certhon Build B.V., zal Certhon Build B.V. uw persoonsgegevens verwerken die zijn verzameld door een van de groepsmaatschappijen. Wij mogen uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer wij geloven dat het openbaar maken hiervan nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving, of om te voldoen aan een gerechtelijk verzoek daartoe. In een dergelijke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze adviseurs (zoals accountants en/of advocaten), banken en verzekeringmaatschappijen.

Wij mogen uw persoonsgegevens ook delen met derde partijen die database-, server-, onderhouds,- beveiligings-, en/of gelijksoortige diensten aan ons verlenen (hierna te noemen: ‘’verwerkers’’)’. Indien wij verwerkers toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, dan eisen wij dat de verwerkers uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en wij geven de verwerkers dan ook de instructie om uw persoonsgegevens alleen namens ons te verwerken.

Normaal gesproken dragen wij geen persoonsgegevens over naar (landen) buiten de Europese Economische Ruimte (hierna te noemen: EER). Echter, in het geval een verwerker uw
persoonsgegevens verwerkt buiten de EER, dan zal dit gedaan worden op basis van een ‘’adequate beslissing’’ van de Europese Commissie (hier beschikbaar) of enig gestandaardiseerde contractuele bepaling (hier beschikbaar).

3. BEVEILIGING

Wij implementeren voldoende technische en organisatorische maatregelen om u persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke en/of onwettige vernietiging en/of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en/of toegang en enige andere vorm van onwettige verwerking. Wij eisen van onze verwerkers dat zij ook dergelijke voldoende technische en organisatorische maatregelen hanteren.

4. UW RECHTEN

U kunt contact met ons opnemen via onze contactgegevens, zoals deze verklaring vermeld, in het geval dat:

– u wilt weten of wij uw persoonsgegevens verwerken;
– om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken;
– om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren;
– om uw persoonsgegevens te (laten) wissen;
– om het gebruik van uw persoonsgegevens te (laten) beperken;

Houd er rekening mee dat uw rechten niet absoluut zijn en dat wij uw verzoek zullen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij kunnen u verzoeken extra informatie te verschaffen om uw identiteit te bevestigen. Wij zullen u in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de (door ons) ondernomen acties om al dan niet aan uw verzoek te voldoen. Deze termijn kan verlengd worden met twee maanden indien nodig, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij zullen u informeren over een dergelijke verlenging en de reden(en) daartoe binnen één maand na het ontvangst van uw verzoek.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

5. WIJZIGINGEN 

Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst aangepast wordt of zal worden. De meest recente versie van deze verklaring zal te allen tijde te raadplegen zijn op onze website.

6. CONTACT

Indien u een vraag en/of een klacht heeft, neem dan gerust contact met ons op!

ABC Westland 555
2685 DG Poeldijk
0174-225080
legal@certhon.com